Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
LỊCH CÔNG TÁC TUẦNTHỰC ĐƠN
QĐ-KH CÔNG KHAIND1: CÔNG KHAI CAM KẾT CLGD VÀ CLGD THỰC TẾ
ND2: CÔNG KHAI ĐK ĐẢM BẢO CLCSGDND3: CÔNG KHAI THU - CHI TAI CHÍNH
KÊ KHAI TÀI SẢN

164