Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ sáu, 14/1/2022, 15:21
Lượt đọc: 12

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87