Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ ba, 19/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 99

Hướng dẫn về chương trinh ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông)

Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program), viết tắt là ETEP, do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022, theo mô hình tài trợ dựa trên kết quả (PforR). Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản và điều phối.

Mục tiêu cốt lõi của ETEP là hình thành mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, phát triển năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT bằng nguồn học liệu mở và mạng lưới đồng nghiệp hỗ trợ tự bồi dưỡng, vừa trực tiếp, vừa qua mạng internet. Mạng lưới này được hình thành bởi chuyên gia của 8 trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP (gọi chung là các trường ĐHSP chủ chốt) và đội ngũ GV&CBQLCSGDPT cốt cán của 63 tỉnh, thành phố.

Dự kiến, khoảng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán, 4.000 cán bộ quản lý giáo dục cốt cán tham gia tập huấn, bồi dưỡng 54 mô đun liên tục trong 3 năm. Đội ngũ cốt cán này cùng với chuyên gia của 8 trường ĐHSP chủ chốt sẽ hỗ trợ việc tự bồi dưỡng cho 850.000 giáo viên phổ thông và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88